Stichting Private Aanvulling WW en WGA (Stichting PAWW)

Wetgeving
kantoor
Share Icon facebook Icon linkedin Icon whatsapp

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) wordt de maximale duur en het recht op een uitkering Werkloosheidswet (WW) geleidelijk beperkt.

Maximale duur WW was 38 maanden, maar wordt vanaf 1 januari 2016 tot 1 april 2019 stapsgewijs verlaagd tot maximaal 24 maanden.

In het Sociaal Akkoord 2013 is opgenomen dat de sociale partners dit in de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) kunnen repareren waarbij deze afspraken algemeen verbindend worden verklaard. Het demissionaire kabinet heeft inmiddels ingestemd met een wettelijke maatregel die deze reparatie mogelijk maakt.

Middels een aparte cao, de zogeheten verzamel-cao, en een algemeen fonds zal deze private aanvulling (maximaal 14 maanden) op de WW-uitkering plaatsvinden. Hiervoor is er een landelijk fonds opgericht,  Stichting Private Aanvulling WW en WGA (Stichting PAWW), www.spaww.nl

Er worden voor de verzamel-cao’s 5 sectoren onderscheiden waarbij verschillende soorten cao’s worden ondergebracht, te weten:

1) Agrarisch, groen en visserij
2) Industrie en Techniek
3) Bouw
4) Dienstverlening – niet (semi)publiek domein
5) (Semi)publieke dienstverlening

Voor cao partijen en individuele ondernemingen is het mogelijk om zich op vrijwillige basis aan te sluiten bij één van deze 5 verzamel cao’s. Let op, in deze verzamel cao zal alleen de afspraak over de private aanvulling voor de WW-uitkering geregeld worden. Werknemers met een WW- of loongerelateerde WGA uitkering kunnen mogelijk na afloop van de wettelijke uitkering aanspraak maken op de PAWW. Hiervoor geldt wel dat de werknemer, via zijn werkgever, valt onder een cao waarin de PAWW is geregeld. Wisselt de werknemer van baan en bij de nieuwe werkgever is geen cao afspraak via de PAWW geregeld, dan vervalt ook de aanspraak op een eventuele uitkering als de werknemer werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Bijdrage van de PAWW is een landelijk geldend percentage. Voor 2017 is deze vastgesteld op 0,1 % en voor 2018 op 0,2%. Grondslag voor de berekening is het bruto loon inclusief vakantiegeld, 13de maand, eindejaarsuitkering etc. welke gemaximeerd is op het voor het loontijdvak van toepassing zijnde maximum bijdrageloon werknemersverzekeringen. Bijdrage voor de werknemer is een bruto inhouding.

Afdracht van de bijdrage (voor alle werknemers) vindt (maandelijks of vier wekelijks) door de werkgever plaats via een online portaal.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kenniscentrum@salarisjobs.nl.