Loonkostensubsidie en Loonkostenvoordeel

Subsidies
img_09
Share Icon facebook Icon linkedin Icon whatsapp

In de praktijk merken wij dat de begrippen loonkostensubsidie en loonkostenvoordeel vaak met elkaar verward worden. Onderstaand treft u een uitleg aan van deze begrippen.

Loonkostensubsidie
Werknemers met een arbeidsbeperking zijn vaak minder productief dan werknemers zonder arbeidsbeperking. Werkgevers die deze werknemers in dienst nemen lopen hierdoor een risico. Om dit risico te compenseren kan de werkgever via de gemeente een loonkostensubsidie voor deze werknemer aanvragen. Deze loonkostensubsidie compenseert de werkgever voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van een werknemer (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon. Is de betreffende werknemer minder dan 100% productief dan kan de werkgever een subsidie van maximaal 70% van het wettelijk minimumloon ontvangen. Aanvraag voor deze subsidie dienst plaats te vinden in de gemeente van deze werknemer en zal bij goedkeuring door de gemeente van toepassing zijn zolang de werknemer aan de voorwaarden voldoet. Uitbetaling vindt plaats door de gemeente.

Loonkostenvoordeel
Per 1 januari 2018 is als onderdeel van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) de regeling loonkostenvoordeel (LKV) van kracht. Deze regeling voorziet in een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een beperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen en houden. De tot en met 31 december 2017 geldende premiekortingen worden per 1 januari 2018 vervangen door onderstaande loonkostenvoordelen.

LKV Bedrag per verloond uur Maximum bedrag per jaar Max. duur
Oudere werknemer € 3,05 € 6.000 3 jaar
Arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000 3 jaar
Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden € 1,01 € 2.000 3 jaar
Herplaatsen arbeidsge-handicapte werknemer € 3,05 € 6.000 1 jaar

 

Aanvragen van bovenstaande loonkostenvoordelen loopt via de loonaangifte. Berekening hiervan valt onder de verantwoordelijkheid van het UWV. Op basis van deze berekening geeft de Belastingdienst een beschikking af en betaalt de tegemoetkoming uit aan de werkgever.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kenniscentrum@salarisjobs.nl.